Gorące info

ul. Słowackiego 8,
58-300 Wałbrzych

telefon
email

Program Wyborczy PiS

Rewitalizacja przemysłowa

 • Sformułowanie strategii rozwoju przemysłowego
 • Wyznaczanie terenów pod inwestycje dla inwestorów o zasięgu globalnym (400 ha)
 • Budowa nowoczesnego systemu transportowego miasta (duży i mały ring, kolej śródmiejska, centra przesiadkowe typu Park and Ride (P+R), parkingi na osiedlach mieszkaniowych)
 • Wspieranie rozwoju sektora przemysłu motoryzacyjnego i chemicznego w ramach Inicjatywy Przemysł 4.0
 • Objęcie rewitalizacją terenów pogórniczych w ramach programu dla Śląska
 • Inwestycje w kapitał ludzki dla przemysłu (Inicjatywa Inventive Engineering, inkubatory przedsiębiorczości, Startupy)

Infrastruktura

 • Połączenie drogowe z Wrocławiem autostradą rozwoju przemysłowego A-8 (CPK-Praga)
 • Wyznaczenie tras i budowa łączników autostradowych do S-3 i A-8
 • Budowa nowoczesnego systemu transportowego miasta (duży i mały ring, kolej śródmiejska, centra przesiadkowe Park end Ride P+R, parkingi na osiedlach)
 • Zwiększenie dostępności komunikacyjnej mieszkańców poprzez optymalizację w planowaniu przestrzennym i zastosowanie technologii informatycznej
 • Nowe rozwiązania techniczne kreujące wartość ekonomiczną (szybki Internet, magazynowanie energii, farmy serwerów, Inteligentne Sieci IT i energetyczne Smart Grid)

Czyste środowisko

 • Wdrożenie programów rządowych Ciepły Dom i Czyste Powietrze
 • Tani prąd eklektyczny: wyższa konkurencyjność gospodarki i lepszy komfort życia
 • Transformacja energetyczna (Blockchain, Internet Rzeczy, OZE, DSR, efektywność energetyczna, klaster energii, spółdzielnie energetyczne, inteligentne budynki)
 • Program dla elektromobilności zorientowany na transport zbiorowy
 • Zaawansowana gospodarka odpadami w obiegu zamkniętym (obniżenie opłat)
 • Likwidacja zagrożeń środowiskowych (MO-BRUK, osadniki poflotacyjne)
 • Planowanie przestrzenne realizowane na podstawie norm zielonej gospodarki

Zdrowie i aktywność

 • Aktywna społeczność (włączenie wszystkich grup społecznych do intelektualnej aktywności oraz wspomaganie i zachęcanie do kreatywności)
 • Aktywność sportowa i rekreacyjna (obiekty sportowe i turystyczne)
 • Sprzyjanie kulturowej żywotności, osiągnięcie dobrostanu społeczeństwa (zdrowe, bezpieczne i pełne zadowolenie życie poprzez rozwój kultury, sztuki i tradycji regionu)
 • Program dostępność i aktywność dla seniorów, wdrożenie programu Dobra Okolica
 • Większa dostępność do specjalistycznej opieki zdrowotnej i rehabilitacji
 • Krajowy ośrodek diagnostyki nowotworowej działający w oparciu o sztuczną inteligencję

Perspektywy rozwoju

 • Inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający społecznemu włączeniu mieszkańców dla pobudzenia innowacyjnej gospodarki
 • Rozwój budownictwa komunalnego (5 000 mieszkań) i nowe tereny pod budownictwo mieszkaniowe jedno i wielorodzinne oparte na zintegrowanym planowaniu przestrzennym
 • Wsparcie dla rodzin wielodzietnych, seniorów i osób niepełnosprawnych
 • Nowoczesna oświata, żłobki, przedszkola, szkoły
 • Wspieranie rozwoju szkolnictwa wyższego, budowa kampusu akademickiego
 • Podatkowe stymulanty rozwoju dla przedsiębiorców, niższe opłaty dla ludności
 • Przyjazne i bezpieczne miasto (inteligentne zarządzanie, transparentność, otwarty dostęp do danych, technologie informatyczne i telekomunikacyjne, e-zarządzanie)